European Commission

ExCo Representative
Pietro Menna 
DG Energy
pietro.menna(at)ec.europa.eu

ExCo Representative
Piero De Bonis
DG Research & Innovation
Piero.DE-BONIS(at)ec.europa.eu